Přijímací řízení

 

 

KRITÉRIA 2024/2025

DĚTI PŘIJATÉ

DĚTI NEPŘIJATÉ

INFORMACE K ZÁPISU 

TERMÍN ZÁPISU 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ADAPTAČNÍ PROGRAM NAŠI MŠ

 

 

 

 

 

Tento předpis se vydává s odkazem na tyto právní normy :

Ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 71/1967 Sb., od 1.1.2006 v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., Správní řízení ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.Vydávání žádostí a podání žádostí k předškolnímu vzdělávání probíhá i v průběhu školního roku, pouze na uvolněné místo v mateřské škole.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti. S výsledky jsou zákonní zástupci písemně vyrozuměni (seznamy přijatých, či nepřijatých dětí jsou vyvěšeny pod registračními čísly na okně kanceláře mateřské školy a na webových stránkách školy). Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím mateřské školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1.

 Přijímají se děti zpravidla od tří do šesti let věku,nejdříve však děti od 2 let, přičemž dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok (paragraf 34 odst.1 školského zákona). Po doložení rozhodnutí o odkladu školní docházky i starší děti (toto vydává ředitelství základní školy, kam jde dítě k zápisu), ikdyž od  1.9.2017  lze tyto dětí vzdělávat  v přípravné třídě při základní škole

 


Přijaté děti navštěvují třídy, které jsou převážně homogenní s maximálním počtem 26 zapsaných dětí. Při zařazování jednotlivých dětí do tříd vycházíme především z počtu odešlých dětí do základní školy, dbáme na zachování stávajících kolektivů dětí, snažíme se respektovat individuální potřeby dětí (sourozenci,kamarádi,…)