Přijímací řízení

Tento předpis se vydává s odkazem na tyto právní normy :

Ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 71/1967 Sb., od 1.1.2006 v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., Správní řízení ve znění pozdějších předpisů.


Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy je vyhlašován ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 3) jednou ročně vždy v termínu od 2. do 16. května. Probíhá ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech od 13.00 do 17.00 hodin. Termín oznamuje zřizovatel v Radničních novinách a na svých webových stránkách, mateřská škola jej zveřejňuje vyvěšením plakátu na viditelném místě, taktéž na svých webových stránkách. Od 1.4.  jsou k vyzvednutí na jednotlivých třídách formuláře žádosti o přijetí.


Den otevřených dveří nemáme, přijdte se k nám podívat kdykoliv, nejlépe v době polední, to jsou na třídě z pravidla obě paní učitelky a jedna se může věnovat Vašim případným dotazům (lze předem zatelefonovat). 

Vydávání žádostí a podání žádostí k předškolnímu vzdělávání probíhá i v průběhu školního roku, pouze na uvolněné místo v mateřské škole.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti. S výsledky jsou zákonní zástupci písemně vyrozuměni (seznamy přijatých, či nepřijatých dětí jsou vyvěšeny pod registračními čísly na okně kanceláře mateřské školy a na webových stránkách školy). Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím mateřské školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1.

 Přijímají se děti zpravidla od tří do šesti let věku, po doložení rozhodnutí o odkladu školní docházky i starší děti (toto vydává ředitelství základní školy, kam jde dítě k zápisu), ikdyž od  1.9.2017 jsou pro tyto účely zřizované  přípravné třídy při základních školách.


Kritéria rozhodující o přijetí dětí do naší mateřské školy :
- trvalé bydliště dítěte v obvodu Prahy 3 (spádovost MŠ)
- děti v posledním ročníku (od 1.9.2017  je povinné předškolní vzdělávání pro děti  které ke   31.8.2017 dovrší 5-ti let)
- děti čtyřleté které ke   31.8.2017 dovrší 4-ti let
- děti tříleté které ke   31.8.2017 dovrší 3-ti let)
- má-li dítě v mateřské škole sourozence a je starší ke 31.8. daného roku 3 let

- věk dětí – nejstarší – podle data narození do naplnění kapacity

Přijaté děti navštěvují třídy, které jsou převážně homogenní s maximálním počtem 26 zapsaných dětí. Při zařazování jednotlivých dětí do tříd vycházíme především z počtu odešlých dětí do základní školy, dbáme na zachování stávajících kolektivů dětí, snažíme se respektovat individuální potřeby dětí (sourozenci,kamarádi,…)