Školní řád

   Školní řád mateřské školy

 

      Ředitelka Mateřské školy, Praha 3, Vozová 5/953 v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), v platném znění, vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených ve výše uvedené mateřské škole.

 

Základní právní podklady :

 

~  Zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

    (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

~  Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

     v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

     a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro

     výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění ve znění pozdějších předpisů

 

Obsah Školního řádu :

 1.    Údaje o zařízení……………………………………………………str.1
 2.    Přijímací řízení…………………………………………………….str. 2
 3.    Ukončení docházky………………………………………………..str. 4
 4.    Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou………………str. 4
 5.    Provoz MŠ…………………………………………………………str. 5
 6.    Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí…………………... str. 8
 7.    Stravování………………………………………………………….str. 10
 8.    Platby v mateřské škole…………………………………………...str. 10
 9.    Ochrana před sociálně patologickými jevy (před rizikovým chováním)

   a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí…………..str. 11

 1.    Ochrana majetku………………………………………………….str. 12
 2.    Práva a povinnosti rodičů a dětí………………………………….str. 12
 3.    Závěrečná ustanovení……………………………………………..str.14

 

 

 

1. Údaje o zařízení

   Název : Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

    Sídlo : Praha 3 – Žižkov, Vozová 5/953, 130 00, IČO : 65993152

    Zřizovatel : Městská část Praha 3, IČO : 00063517, Havlíčkovo nám.9/700, Praha 3

    Právní forma : příspěvková organizace (s celodenním provozem) 

    Kapacita : 157 dětí – 6 tříd

    Statutární zástupce : ředitelka školy: Ivana Machálková

    Tel : 222 721 259, 222 722 224, E-mail: info@vozova5.cz, stravovani@vozova5.cz

    Stránky : http://www.vozova5.cz

 

 

 

2. Přijímací řízení

2.1.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná vždy dva dny po sobě jdoucí

   (13.00 - 17.00 hodin) v období od 2. května do 16.května (přesný termín je určen po dohodě se

   zřizovatelem MŠ). Informace je včas uvedena na webových stránkách MČ P 3, naší školy, dále

   v radničních novinách a na venkovních brankách naší MŠ.

 

Do naší mateřské školy se přednostně přijímají děti :

    - pro které je předškolní  vzdělávání povinné ze zákona (děti, které ke 31.8. daného roku dovrší 5-ti let)

           a bydlí ve spádové oblasti naší MŠ, což je Praha 3

   -  děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého

           pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obvodu Prahy 3,

    - dále děti bydlící v obvodu MČ P 3 podle věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve

           školském rejstříku.

 

~  Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte v den zápisu :

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( k vyzvednutí od 1.4. na třídách MŠ)
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

~ Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, tedy pouze na uvolněné místo.                                                    

                   

2.2.Adaptace

 

Všechny děti mají k dispozici individuální zkušební pobyt v MŠ (nejvýše 3 měsíce) až do doby jejich úplné adaptace. K tomu napomáhá námi vypracovaný, léta vyzkoušený a velice doporučovaný dokument : „Adaptace dětí v naší mateřské škole“, který je k dispozici v šatnách tříd.

 

2.3.Rozhodnutí

 

~  Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

~  Rozhodnutí o nepřijetí (či přijetí) dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání je vydáno rodičům osobně ve stanoveném termínu do 30 dnů od předání žádostí.

~  Vyplněný evidenční list přijatých dětí odevzdají rodiče na informativní třídní schůzce,  která se koná zpravidla v měsíci červnu.

 

2.4 Docházka a způsob vzdělávání

~   Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se

v rozsahu 4 hodin denně.  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období

školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání neprodleně : první den

jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně, nejpozději do 3 dnů od zahájení nepřítomnosti.

 

~   Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné

      školní docházky dle § 38a školského zákona.

           

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b)

nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

 

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

2.5. Individuální vzdělávání

~  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání (doporučujeme Konkretizované očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí vycházejících z RVZ PV s odkazem na náš ŠVP PV, dále desatero pro rodiče).

 

~  Ředitelka školy stanovuje termín ověření vždy na třetí středu v měsíci listopadu, náhradní termín

na první středu v měsíci prosinci. Přesná data budou zákonným zástupcům sdělena individuálně, nebo

s nimi dohodnuta.

 

~  Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

 

~  Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

2.5.Ročníky a OPŠD

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky:

 

 1. ročník : děti, které v období od 1.9.do31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 let věku
 2. ročník : děti, které v období od 1.9.do31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let  věku
 3. ročník : děti, které v období od 1.9.do31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku

                     nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dále jen OPŠD).

 

Žádá-li zákonný zástupce o OPŠD, činí tak u vedení ZŠ (nutná písemná žádost a vyjádření pediatra, odborného lékaře a  školského poradenského zařízení). Na základě doložených skutečností ředitelství ZŠ rozhoduje o OPŠD. Kopii rozhodnutí musí zákonný zástupce odevzdat MŠ jako důkaz povolení OPŠD. Doporučujeme k tomuto účelu zřízené přípravné třídy základních škol.

 

3. Ukončení docházky do MŠ :

 

Ředitelka MŠ může podle § 25 odst.1.písm.b.Školského zákona ukončit docházku dítěte po předchozím

písemném upozornění zákonných zástupců, jestliže :

        a) dítě bez omluvy nedochází nejméně dva týdny do MŠ,

        b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád MŠ a jednání

            k nápravě byla neúspěšná (např.nerespektováním stanovené provozní doby MŠ)

        c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské školské zařízení

        d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování

            ve stanoveném termínu, dohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady a tento následně nedodrží.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

4. Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou :

4.1.Školní vzdělávací program :

 

Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj a předpoklady k pozdějšímu vzdělávání (viz. Školský zákon).

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání (dle povinného Rámcového vzdělávacího programu) :

             a) Rozvíjení dítěte , jeho učení a poznání

             b) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost   

             c) Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se i jako samostatná osobnost

                působící  na své okolí.

Náš školní vzdělávací program„Jen si, děti,všimněte, co je krásy na světě “je zaměřen na:

               - esteticko -citovou tvořivost - „…co spolu děláme…“

               - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi-„..povídejme si o tom…“

               - neformální spolupráci s rodinou - „…i Ty, mami, tati,…“

               - radost ze zdravého pohybu (a všeho, co k němu patří…) „zacvičme si pospolu…“

 

Školní vzdělávací program je veřejný dokument a je trvale k nahlédnutí v šatnách tříd, v ředitelně MŠ.

 

4.2. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

~ Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání

konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který

je zveřejněn v šatnách tříd mateřské školy.

~ Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména

individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

~ Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

4.3.Spolupráce s rodinou

 

Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ. Rodiče mohou s učitelkami hovořit o společném postupu při výchově svého dítěte. Pro rodiče jsme otevřená MŠ  po celou dobu svého provozu, kdykoliv je možno přijít na návštěvu, zapojit se do hry a činnosti dítěte, účastnit se různých programů.

 

Rodiče mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty na akce MŠ.

O všech akcích MŠ jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni (nástěnky, třídní schůzky, společná posezení, rozhovory apod.).

 

Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly učitelky informovány zákonnými zástupci o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního, psychického stavu (individuální zvláštnosti a potřeby dítěte), dalších závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, důležité jsou též změny telefonních čísel, kontaktů adresy bydliště  a jiné.

V případech jakýchkoliv negativních projevů v chování dítěte  se nám jistě společně podaří najít ta správná řešení.

 

Nabízíme odbornou pomoc, kontakty na logopeda, pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně-pedagogická centra i zaktualizovanou odbornou literaturu k otázkám výchovy (knihy jsou k dispozici na třídách), pořádáme společné akce.

 

5. Provoz MŠ :

5.1. Provozní doba

 

Provoz MŠ je celodenní od 7.00 do 17.30 hodin.

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání je v naší škole 8.30 hod pozdější příchod není možný  (jedná se o pozdní příchody) doba vzdělávání je minimálně do 12.30 hod.

 

Doba příchodu ostatních dětí do MŠ je z výchovně vzdělávacího hlediska do 8.30, pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců s třídní učitelkou.

 

Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠ  (formulář MŠ – „Pověření  zákonného zástupce dítěte “).

 

 

Z organizačních a ekonomických důvodů je na každém pavilonu určena vždy jedna třída, která má provoz od 7.00 a jedna třída, která má provoz do 17.30. Ostatní třídy mají provoz kratší a děti se spojují, přesné rozpisy tříd jsou v šatnách tříd i na vstupních dveřích tříd.

 

Z týchž důvodů dochází ke spojování dětí i v případě mimořádných okolností (nemoc učitelky, nižší počty dětí, nutnost čerpání dovolené uč., při vánočních, jarních, pololetních prázdninách,…).

 

O pořádání mimořádných školních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné

zástupce dětí na třídních schůzkách, v „google kalendáři“ na webových stránkách školy, dále písemným

upozorněním umístěným v šatnách tříd.

 

5.2.Školní rok

Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku.

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz

omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy

nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem v šatnách

tříd, uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Dítě, které nenavštěvuje MŠ v době letních prázdnin ani  jeden den, je zproštěno na toto období úplaty za předškolní vzdělávání.

 

5.3.Po ukončení provozu (17.30 hod.)

 

Pokud si zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, jedná se

o porušení školního řádu, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola, následuje postup :

 

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, domluví postup,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

c).  volá krizové číslo Policie ČR (158), ta poté kontaktuje OSPOD, učitelka nadále koná podle

       instrukcí Policie ČR. Na brance MŠ zanechává informace ohledně dalšího postupu (tel.číslo na

       kterém se dozví další informace).

Tak kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

 1. případně se obrátí na Policii ČR.

Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

5.4.Vyzvedávání dě

Dítě z mateřské školy vyzvedává zákonný zástupce, nebo jím pověřená zletilá osoba (k dispozici je nutný tiskopis MŠ : „ Pověření zákonného zástupce dítěte….“).

 

Doporučená doba k vyzvedávání po obědě je od 12.30 do 13.00 hod., po odpolední relaxaci od 14.30 hod. do konce provozu MŠ, nedohodne-li se individuálně jinak.

 

Při vyzvedávání doporučujeme počítat s časem, který dítě potřebuje na ukončení započaté hry a úklidu hraček.

 

Po vyzvednutí dítěte z mateřské školy není možný jeho další vstup z bezpečnostních a organizačních důvodů.

 

5.5.Omluvy dětí

Omluvy dětí probíhají ústně či telefonicky na třídách, stravu je nutno omluvit do 8.00 hod. dne nepřítomnosti.  

 

Postup omluv  :

… předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole ústně na třídách, či písemně (omluvný arch), případně telefonicky na třídu.

… nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, taktéž osobně nebo písemně (omluvný arch ve třídách) , nebo telefonicky, v nejzazším případě na e-mailovou adresu školy.

 

5.6.Zákaz

V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, vstupu osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

Taktéž je zakázán pohyb zvířat z (hygienických a bezpečnostních důvodů).

 

5.7.Režim dne

Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, třídní akce pro děti a rodiče,…)

 

 

Organizace dne : (orientační)

 

1.,3.,4.,5.a 6.tř.        2. tř.

7.00 - 8.30      7.00 - 9.00   spontánní hry, individuální činnost s dětmi, tělovýchovné – ranní cvičení, hygiena

 

8.30 - 9.00      9.00 - 9.30   svačina

 

9.00 - 11.35    9.30 -12.00 činnosti s dětmi, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové,  

                                 činnosti záměrné i spontánní ve skupinkách a individuálně, příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11.30 - 12.00  12.00 - 12.35 hygiena, oběd

 

12.00 - 14.30  12.30 - 14.40 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, četba, odpočinek, klidové činnosti nespících

                                 dětí, specifické vzdělávací aktivity starších dětí, hygiena

 

14.30. - 15.00  14.40. - 15.00 svačina

 

15.00 - 17.30   15.00 - 17.30  odpolední zájmové činnosti, hry dětí, individuální činnost s dětmi, pobyt na školní

                                  zahradě (sezónní)

 

Orientační frekvence pohybových aktivit :

 

Řízené tělovýchovné činnosti    1x týdně

Ranní cvičení , pobyt venku       denně

Tělovýchovné chvilky                průběžně

Hudebně-pohybové                    průběžně

Lokomoční činnosti                    průběžně

Sezónní činnosti                         dle ročního období

 

 

 

6. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí

6.1.Bezpečnost dětí

 

~  Z důvodů preventivního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (máme vypracovaná pravidla bezpečného chování, která jsou k nahlédnutí v šatnách tříd). Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků a jiných osob, má škola právo omezit dítě z účasti na školních akcích (výlety apod...).

 

~ Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již

předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto

děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice

seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

(počítače,televize,video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování (viz stať ŠŘ č. 9).

 

~ Všechny vchody školní budovy jsou opatřeny zvonky, případně videotelefony, volný vstup do budovy

není možný. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod

jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

 

 

~ Při společných akcích s rodiči v MŠ a na školní zahradě zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněž z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve vyjímečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne (zejména na zahradě).

 

~ MŠ vede evidence úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených , vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů.

 

~ Taktéž z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pohyb psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ, včetně zahrady (znečišťování, možnost nežádaného kontaktu s dětmi).

 

~ Z důvodů preventivního zajištění bezpečnosti a ochrany dětí má škola vypracované provozní řády Školní zahrady a Tělocvičny.

 

~ Na třídách je k dispozici dokumentace : “Primární prevence protidrogového chování “, která obsahuje  “Minimální standart bezpečnosti naší MŠ”  ze dne  17.3.2015, Pravidla prevence šikany  včetně jednotlivých příloh MŠMT a metodického pokynu ministrině MŠMT.

 

6.2 Zdraví dětí

 

~  Do MŠ  lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá vnější příznaky akutního onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..).Totéž se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..).

 

~ V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

~ Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza,..).

 

~ Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout z MŠ.

 

~ Při onemocněním pedikolózou (zavšivení) jsou rodiče povinni do mateřské školy dovést dítě bez vší

a hnid, jinak  může dojít k jejich oživení a situace se tak stává neřešitelnou.

 

~ Dítě je z domova připraveno přiměřeně svému věku na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, samostatnost na WC.). Učitelky pak zodpovídají za dodržování hygienických zásad , za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání,…). Tomu přizpůsobují oblečení dětí. Dále dbají na pitný režim dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám.

 

  ~  V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit zásadní změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu.

 

7. Stravování dětí :

~ Pobyt dítěte v MŠ je podmíněn celodenním stravováním.

~ Z hygienických důvodů je nepřípustné donášení vlastního jídla a pití do MŠ. V MŠ je zajištěn pestrý pitný  režim, vhodná a pro zdraví dětského organizmu plnohodnotná strava (povinné  kontrolní „spotřební koše“jsou k nahlédnutí ve školní jídelně).

~ Za organizaci vlastního stravování, dozorem nad dětmi a utužováním správných návyků, které si děti přinášejí z domova, odpovídají učitelky. Je důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Starší děti a děti, které zvládají sebeobsluhu dobře, používají při jídle příbory.  

~ Příprava stravy se provádí ve školní kuchyni. Za provoz školní jídelny (dale jen ŠJ) odpovídá a záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí ŠJ při MŠ. Zásady stravování pak upravuje samostatný řád ŠJ,

závazný pro všechny strávníky.

~ Přihlašování a odhlašování obědů se provádí nejpozději v daný den do 8.00 hodin na třídě.

~ Nastane-li vyjímečná situace, kdy si zákonní zástupci vyzvednou dítě po obědě, mohou si odnést odpolední svačinu hygienicky zabalenou za podmínky, že rodiče nahlásí třídní učitelce tuto změnu taktéž nejpozději ten den do 8.00hod.

 

8. Platby v mateřské škole :

8.1.Úplata za předškolní vzdělávání

 

~ Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č.14/2002 Sb.a zákonem č.561/2004 bez ohledu na nepřítomnost dítěte z jakéhokoliv důvodu. Stanovuje ji ředitel školy, je zveřejněna na nástěnce v šatnách tříd.

~ Bezúplatné vzdělání je poskytováno pouze dětem ve třetím ročníku MŠ (tj. dítě, které dovrší v tomto posledním ročníku do 31.8. šesti let) a to po dobu jednoho školního roku, dále dítěti s OPŠD.

~ Platí se bezhotovostním převodem na běžný účet MŠ č.:111198937/0300 (ČSOB); je nutné uvádět jméno dítěte a variabilní symbol (který určuje MŠ); do každého 15.dne daného měsíce. Lze platit vyšší částku jednorázově, ale pouze do prosince, pak zase až od ledna následujícího roku (z důvodů účetnictví).

~ Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. čl.č.3 Školního řádu – ukončení docházky).           

 

8.2. Platby za stravování dítěte

 

~  Stravné se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.,o školním stravování. Rodiče platí na běžný účet Školní jídelny č.:556623/0300 (ČSOB) vždy do každého 15.dne měsíce předcházejícího měsíce. Rodiče taktéž uvádějí jméno dítěte a variabilní symbol určený školou, který je společný pro veškeré platby v MŠ.

~ Cena se skládá z nákladů dopolední přesnídávky, oběda, odpolední svačinky a pitného režimu. Taktéž je zveřejněna na viditelném místě – nástěnky šaten. 

~ Vyúčtování  provádí jednou měsíčně vedoucí školní jídelny a je k nahlédnutí každý měsíc v šatnách na nástěnkách. Jakékoliv dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny na tel.čísle  222 716 744.

 

9. Ochrana před sociálně patologickými jevy (rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí :

 ~  Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti

již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou

proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané

problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

(počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem

násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

~ V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

~ Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

~ Bližší metodický postup máme rozpracovaný ve vzniklém dokumentu : „Všichni spolu“ – motivační název je : Ať je kdo chce mezi námi, všichni jsme tu kamarádi “, který je k dispozici v šatnách tříd.

 

~ Na třídách je k dispozici dokumentace : “Primární prevence protidrogového chování “, která obsahuje  “Minimální standart bezpečnosti naší MŠ”  ze dne  17.3.2015, Pravidla prevence šikany v naší škole,   včetně jednotlivých příloh MŠMT a metodického pokynu ministrině MŠMT.

 

10. Ochrana majetku :

~ Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení aj.). V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

~ Do MŠ se nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující bezpečnost dětí či jejich mravní výchovu.

~ Oblečení, obuv a osobní věci doporučujeme podepsat či označit značkou dítěte pro snažší identifikaci při nálezu či ztrátě.

~ Ztracené a zapomenuté předměty či oblečení odevzdá nálezce učitelce.

~ Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí neprodleně tuto skutečnost učitelce.

~  Ke vstupu do tříd jsou rodiči (ne dětmi) používány zvonky u videotelefonu, učitelka následně pouští rodiče do šatny, vidí, kdo vchází.

~ Při vstupu do šaten tříd i odchodu z mateřské školy jsou rodiče povinni vcházet i odcházet pouze s osobami známými, řádně za sebou zavírají vstupní dveře tak, aby nedošlo ke vstupu cizí osoby do prostor mateřské školy.

 

11. Práva a povinnosti :

11.1. Práva a povinnosti dítěte :

~ Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.

~ Má právo užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství a na zvláštní péči a výchovu v případě postižení či znevýhodnění vůči ostatním dětem.

~ Má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (má právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

~ Má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

~ Má právo být chráněno před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým a psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.

~ Má právo na respektování jeho individuality, má právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, má právo na chování přiměřené věku, má právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

~ Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

 

11.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí :

11.2.1. Práva :

~ mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

~ po dohodě s učitelkou mohou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě.

~ mohou konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou školy (ředitelka

            školy je k dispozici zpravidla denně od 12.00 do 13.00 hodin, jinak po dohodě kdykoliv). Je možné

            nabídnout diskrétní místo (např.ředitelna MŠ, kancelář ŠJ, knihovna, prázdná třída, ložnice,…).

~ mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího procesu.

~ mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

11.2.2. Povinnosti :

přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po

    dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

~  zajistit, aby dítě přihlášené k povinnému předškolnímu vzdělávání řádně docházelo do mateřské

    školy v rozsahu alespoň 4 hodin (a to v době mezi 8.30 až 12.30) v pracovních dnech (mimo dny školních

    prázdnin) a pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky

    mateřské školy

~  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných

     závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou

     podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení

     školní matriky),

~   ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

12.Závěrečná ustanovení :

~ Školní řád je zveřejněn na přístupném místě : v šatnách MŠ, v ředitelně.

~ Dodržování Školního řádu je závazné pro všechny pracovníky MŠ, pro zákonné zástupce dětí.

~ Veškeré změny a dodatky tohoto Školního řádu musí být provedeny pouze písemnou formou.

 

 

 

 

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží nejen o to, aby dítě u nás bylo šťastné a spokojené, ale aby pociťovalo, že je jedinečná osobnost ono i ti druzí.

    

Vypracovala: Ivana Machálková, ředitelka MŠ

 

Na provozní poradě projednáno dne:  3.3.2017

 

Na pedagogické poradě 24.4.2017

 

Účinnost dne : 1.9.2017

 

 

Seznámeny :