Dodatek školního řádu 2

Dodatek Školního řádu č.j. : 4/17/VOZ 

č. 2(platný k 1.9.2020)

 

1) Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 

1.1. Školy mají povinnostpředcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.  Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

1.2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy.
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte /s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/.
  • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má  telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

1.3. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

 

1.4. Dítěti  (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

2) Distanční vzdělávání 

 

(novela školského zákona č. 349/2020  Sb.§ 184 a – zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách viz *)

 

1) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. 

 

2) Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. 

 

3) Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

 

4) U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí

 

5)  V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

           Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. 

 

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

 

3) Způsob realizace distančního vzdělávání

 

Po projednání s rodinami zvážíme a následně se domluvíme na způsobu předávání informací 

(průzkum možností vybavení rodin dětí)

Prostřednictvím moderních technologií 

1) prostřednictvím webových stránek www.vozova5.cz(složka Předškolák před školou) 

celoroční informace, k dispozici kdykoliv

  • doporučené Desatero pro rodiče dětí, předškolního věku (materiál pro PV č.j.: MSMT – 9482/2012-22
  • Nabídka tematických bloků – ŠVP PV platná společná naplánovaná témata 

(6 bloků vycházejících z bezprostředního okolí a vjemů dítěte v běžném životě

 – roční období a tradice naší země)

  • Nabídka lidových písní k jednotlivých ročním obdobím
  • Zajímavé odkazy, které můžeme doporučit – průběžně aktualizujeme


    2) prostřednictvím domluvené e-mailové komunikace tříd (každá třída má svoji adresu )

vždy aktuálně pro potřeby (novela školského zákona č.349/2020 Sb. §184a). Učitelky dotčené třídy rodičům pošlou předpokládané a naplánované činnosti (TVP PV), ukázky písniček, básniček, případně výtvorů, tipy na různé činnosti s ohledem na téma doporučené.

 

Osobní předání 

možnost předání pro rodiny, které nedisponují moderními technologiemi.  Individuálně domluvíme termín a místo za dodržení hygienických požadavků (rouška, desinfekce, odstup…).

 

 

Pár slov ke vzdělávacímu obsahu 

V mateřské škole pracujeme s dětmi průběžně, sledujeme a vyhodnocujeme pokroky každého dítěte, připravujeme vzdělávací nabídku podle aktuálních možností jednotlivých dětí. Jak můžeme nabízet činnosti dětem v distančním vzdělávání? Nejsme v tu chvíli s dítětem, ale s dospělým, který s ním následně bude nabízené činnosti realizovat.

Principy předškolního vzdělávání : dítě nepřetěžujeme ani nepodceňujeme, zabýváme se jeho celkovým rozvojem – posilujeme a udržujeme rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu, a využíváme ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější. Nabízíme dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí.

Není naším cílem rodině dítěte kopírovat rámcový nebo školní vzdělávací program. Samozřejmě z těchto dokumentů vycházíme, ale uvědomujeme si, že rodiče (zákonní zástupci) nejsou učitelé. Umožníme rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky. 

 

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky :

Dítě a jeho tělo

·             dostatek volného pohybu;

·             praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

·             hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

·             sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

·             hry s pískem apod.

Dítě a jeho psychika

·             čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);

·             zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

·             hry podporující paměť (pexeso, hry se slovy…);

·             hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

·             manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);

·             třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

·             hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

·             společenské hry;

·             hry s pravidly;

·             komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

·             zvyky a tradice ve svém okolí;

·             pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);

·             námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

·             poslech hudby, seznamování s uměním apod.

 

Dítě a svět

·             poznávání okolí;

·             pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

·             seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 Co by mělo být nejdůležitější? 

·             Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.

·             Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

·             Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

·             Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

·             Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

·             Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

·             Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

·             Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

 

Ivana Machálková, ředitelka MŠ

Sezámeny : viz porada 28.8.2020

 

 

 

 

 

* (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže;

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona.

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.“.