Dodatek školního řádu

 

Dodatek Školního řádu č. 1

Pravidla pro obnovení provozu ve zvláštním režimu

(za zpřísněných hygienicko-bezpečnostních opatření v souvislosti s Covid-19)

Aby bylo možno vyhovět hygienickým a bezpečnostním kritériím, která vychází z vydaného manuálu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 (k dohledání na našich web. stránkách), je nutno přistoupit k mnoha omezením při pobytu dětí v mateřské škole (dodatek č. 1 „Školního řádu“ Č.j.: 4/17/VOZ).

 

Rodiče i děti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená MŠ a řídit se aktuálními pokyny všech zaměstnanců v MŠ.

 

Prostředí mateřské školy je řádně vydesinfikováno – na náklady MČ P 3 (profesionální firmou horkou parou)

 

 • Přijímání dětí: 7:30 – 8.30
 • Vyzvedávání dětí: po obědě: 12.00 – 13.00, odpoledne: 14.30- 16:30

(čas před i po příchodu dětí bude využit ke kompletní desinfekci prostor MŠ, preferujeme pobyt dětí v MŠ do oběda).

 • Děti je nutné přivézt do MŠ nejpozději do 8:30 (do podávání svačiny)

Co bude dítě potřebovat při nástupu do MŠ

 • Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na  http://vozova5.cz/) – opakovaně po 14 dnech.
 • Nově vyplněné Pověření zákonného zástupce o vyzvedávání dítěte jinou osobou – prosíme o uvedení všech osob, které mohou v případě potřeby dítě neprodleně z MŠ vyzvednout (ke stažení na webu školy), raději více včetně aktualizace všech telefonních kontaktů.
 • Podepsaná pravidla chování v MŠ v době zvláštního režimu (dodatek č. 1 Školního řádu)
 • Dvě roušky ve dvou označených uzavíratelných sáčcích pro případ, že by se u dítěte vyskytly projevy virového onemocnění (budou uloženy v šatně).
 • Vlastní označenou láhev na pití, kterou je nutné každý den odnést domů a umýt. Dětem bude v případě potřeby doplněna tekutina MŠ v rámci pitného režimu. Ostatní pití bude podáváno v obvyklém režimu pravidelného stolování 3 x denně.
 • Pokud je dítě nepřítomno v MŠ více jak 3 dny, je nutné při nástupu podepsat Prohlášení o bezinfekčnosti, které bude na vyžádání poskytnuto (formulář lze odnést domů a v případě potřeby vyplnit před příchodem dítěte v klidu domova).

Příchod do MŠ

 • Před vstupem do budovy MŠ je nutné dodržovat 2 m odstupy (označení na přístupové cestě)
 • Před vstupem do budovy MŠ bude rodiči a dítěti bezkontaktně změřena teplota (při teplotě 36,9°C a více nebude dítě do MŠ vpuštěno), proběhne kontrola zdravotního stavu dítěte učitelkou.

Do MŠ může pouze dítě zdravé. Kašel, rýma, teplota, průjem je důvodem dítě do MŠ nevpustit, pokud je to důsledek alergických reakcí – je nutno dodat lékařské potvrzení (je otázkou, nemá-li dítě v tuto chvíli oslabenou imunitu a nehrozí mu větší zdravotní komplikace).

Doporučujeme zvážit pobyt dětí s dermatologickými obtížemi z důvodů zvýšené desinfekce prostor mateřské školy.

 

 

 

 • Bude maximálně omezen pobyt rodičů v MŠ, podle momentálních místních podmínek bude upřednostňováno předání dítěte učitelce při vstupu do šatny MŠ (určují učitelky v šatnách).
 • Bude-li nutno, aby rodič do šatny vstoupil, musí mít roušku a rukavice a následně si vydesinfikovat ruce (dezinfekce je umístěna hned u vstupu), pobyt rodičů v MŠ je po dobu nezbytně nutnou, žádáme též rodiče, aby se v MŠ co nejméně dotýkali zařízení a vybavení školy.
 • Dítě si také musí vydezinfikovat ruce.
 • Dítě, které bude plakat a nebude schopno se odloučit od rodičů, bude ve stresu a odmítne samostatně do MŠ vstoupit, nebude do MŠ přijato (je omezen přímý kontakt mezi s sebou).
 • Taktéž je u dětí nutná samostatnost v sebeobslužných činnostech a v dodržování základních hygienických  návyků (stravování, oblékání, obouvání,  samostatné smrkání, používání WC, obsluha umyvadla včetně mýdla…..).
 • Po převlečení v šatně si dítě umyje ruce v umývárně pod dohledem pedagogické pracovnice a přejde do třídy.

Odchod z MŠ

 

 • V případě odpoledního pobytu na školní zahradě si rodič dítě vyzvedne a odchází z areálu MŠ (do šatny se již nevrací, prosíme uzpůsobit tomuto požadavku oblečení dětí).
 • V případě vyzvednutí dítěte je rodiči změřena teplota, do budovy MŠ smí vstoupit v roušce, s rukavicemi a po vydesinfikování rukou. Pokud rodič do budovy MŠ nutně nepotřebuje, učitelka dítě předá u vchodu do budovy MŠ.

Průběh výchovně vzdělávacího procesu

 • Děti budou zařazeny do 4 skupin, vždy 2 skupiny na jednotlivých pavilonech ( z organizačních důvodů se uzavírají třídy, do kterých je přístup po schodech: 5.tř.: Rybičky na pav. A 2 a 6.tř. Veverky na pav. A 1). Tyto budou sloužit v případě potřeby jako karanténní třídy. Rodiče budou o zařazení dětí do skupin informováni předem telefonicky.
 • Vzdělávání dětí bude probíhat bezkontaktně, s omezením volného pohybu v prostorách třídy, s omezením námětových her v hracích koutcích, pedagogickým personálem budou nabízeny činnosti a aktivity, které nebudou podporovat společné kontakty, společenské hry.
 • Po tuto dobu neprobíhá povinné předškolní vzdělávání.
 • Činnosti a aktivy s dětmi budou prioritně realizovány na zahradě MŠ. Zahrada pavilonu A 1 je ve dvou úrovních: každá slouží pro jednu skupinu, zahrada pavilonu A2 bude opticky rozdělena na dva sektory tak, aby sloužila odděleně pro dvě skupiny dětí.
 • Hračky budou pravidelně dezinfikovány. Bude používán systém „karantény“ hraček. Výběr hraček bude omezen. Zcela vyloučeny budou plyšové hračky a převleky, látkové hračky. Z domova si děti hračky přinášet nemohou.
 • V případě pobytu dětí v místnostech MŠ bude zajištěno pravidelné větrání (jednou za hodinu alespoň 5 minut).

Stravování

 • Stravování bude zajišťováno ve vlastní nově zrekonstruované školní kuchyni zaměstnanci školní jídelny.
 • Dětem bude zajištěno plné stravování v běžném režimu (dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina). Během stravování bude zajištěn pitný režim doléváním tekutin do donesených označených nádob dětí z domova.
 • Dětem bude jídlo plně naservírováno, bez možnosti vlastního výběru. Zároveň si děti nebudou moci samy prostírat, ani samy přidávat jídlo a uklízet použité nádobí.

 

 

 • Stravování dle aktuálního počtu dětí ve skupině bude probíhat standartně v jídelnách každé třídy a ve třídě zároveň, tak, aby byl dodržen odstup dětí.
 • Před zahájením stravování si děti pod dozorem pedagoga řádně umyjí ruce.
 • Před zahájením stravování budou řádně vydesinfikovány stoly.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrnou běžná hygienická pravidla

(již existující funkční systém HACCAP – viz provozní řád školní kuchyně).

 

Předání věcí rodičům, jejichž děti MŠ navštěvovat nebudou

 • Po předchozí domluvě si rodiče mohou vyzvednout věci svých dětí.
 • Pokud rodič do prostoru MŠ nutně nepotřebuje, předá mu učitelky věci u vchodu do budovy MŠ.
 • Pokud rodič chce do budovy MŠ vstoupit, může tak po změření teploty, v roušce, v rukavicích a po následné dezinfekci rukou (všechny třídy mají věci dětí připravené v igelitových pytlích a lze je předat v krátké době).

Pokud se u dítěte objeví projevy virového onemocnění (teplota, kašel, rýma, zvracení, průjem, vyrážka…)

 • Dítě bude neprodleně izolováno ve volné karanténní třídě s dohledem učitelky (Rybičky nebo Veverky)
 • Ostatní osoby (děti i zaměstnanci MŠ), které přišly do styku  s podezřelým dítětem si neprodleně nasadí  roušku až do doby, kdy bude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte, přesunou se nejlépe do venkovních prostor
 • Rodiče nebo osoby uvedené v dokumentu Pověření zákonného zástupce o vyzvedávání budou okamžitě kontaktováni
 • pokud se u dítěte projeví příznaky Covid -19, vedení školy se spojí s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze a koná další kroky s jejich doporučením, dále informuje dotčené osoby a organizace.
 • Stejný postup bude uplatněn, pokud se příznaky Covid - 19 objeví u zaměstnance školy.

Učitelky MŠ používají ochranné prostředky (roušku, respirátor, štít, rukavice) dle vlastního uvážení, provozní zaměstnanci se při jejich používání řídí obecně platnými předpisy.

Tento dodatek platí od 25.5.2020 do odvolání.

Uvedená ustanovení doplňují, modifikují a mění Školní řád ze dne 1.9.2017.

Pravidla mohou být upravena dle aktuálních epidemiologických opatření.

Projednáno na provozní poradě zaměstnanců MŠ Vozové dne 20.5.2020.

 

V Praze, dne 19.5.2020                                                                    

Ivana Machálková, ředitelka MŠ

Seznámeny :