Pár slov k distančnímu vzdělávání pro rodiče

V mateřské škole pracujeme s dětmi průběžně, sledujeme a vyhodnocujeme pokroky každého dítěte, připravujeme vzdělávací nabídku podle aktuálních možností jednotlivých dětí. Jak můžeme nabízet činnosti dětem v distančním vzdělávání? Nejsme v tu chvíli s dítětem, ale s dospělým, který s ním následně bude nabízené činnosti realizovat.

Principy předškolního vzdělávání : dítě nepřetěžujeme ani nepodceňujeme, zabýváme se jeho celkovým rozvojem – posilujeme a udržujeme rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu, a využíváme ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější. Nabízíme dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí.

Není naším cílem rodině dítěte kopírovat rámcový nebo školní vzdělávací program. Samozřejmě z těchto dokumentů vycházíme, ale uvědomujeme si, že rodiče (zákonní zástupci) nejsou učitelé. Umožníme rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky. 

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky :

Dítě a jeho tělo

·  dostatek volného pohybu;

·  praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

·  hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

·  sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

·  hry s pískem apod.

 

Dítě a jeho psychika

· čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);

· zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

· hry podporující paměť (pexeso, hry se slovy…);

· hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

· manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);

· třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

· hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

 

Dítě a ten druhý

· společenské hry;

· hry s pravidly;

· komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

 

Dítě a společnost

· zvyky a tradice ve svém okolí;

· pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);

· námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

· poslech hudby, seznamování s uměním apod.

 

Dítě a svět

· poznávání okolí;

· pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

· seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 

 

 Co by mělo být nejdůležitější? 

· Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně  

    zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.

· Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

·  Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

·  Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

·  Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

·  Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

· Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

· Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček